444 4 952
Sıkça Sorulanlar
Yayınlar
Blog

Safir'de Eğitim

İlkokul

Anasayfa Safir'de Eğitim İlkokul

İLKOKUL EĞİTİM SİSTEMİMİZ

İlkokul eğitimimiz, 21. yüzyılın gerektirdiği akademik, sosyal, sanatsal ve sportif yönlerden donanımlı öğrenciler yetiştirme hedefimiz doğrultusunda planlanmıştır. İlkokul yaş dönemi öğrencilerimizin kendi yeteneklerini tanıma dönemi olduğundan bu dönemde öğrencilerimize görsel, işitsel ve dokunsal, olabildiğince çok ve çeşitli materyal sunmanın önemine inanıyoruz. MEB müfredatına uygun olarak geliştirilmiş olan eğitim içeriğimiz ile Dijital Eğitim, STEM Eğitimi, Bilişimsel ve Yaratıcı Düşünme Eğitimi gibi eğitim modellerimiz ile öğrencilerimizin akademik başarısını üst seviyeye çıkarırken, onları kendine güvenen, eleştirel düşünebilen, farklı kültürlere saygılı, yaratıcı, yenilikçi,  üretken bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz.

 

EĞİTİM MODELİMİZ

Dijital Eğitim

Öğrencilerimizin eğitim ve öğretim süreçleri içerisinde belki de en kuvvetlisi olan dijital eğitim Safir Okullarında başarıyla uygulanır. Zengin içeriği, uygulamaları, takip, ölçme ve değerlendirme sistemiyle dijital eğitim öğrencilerin tam öğrenmelerine ve akademik başarılarına destek olurken onlara dijital okur yazarlık kimliği de kazandırır.

Eğitim öğretimi kişisel öğrenme farklılıklarına göre yönlendiren okulumuz, Dijital Okul sisteminde öğrencilerinin kendilerine özgü eğitim içeriklerine ulaşabilecekleri, velilerinin de aynı sistem içinde öğrencilerini kontrol edebilecekleri ve yön göstermelerine yardımcı olabilecekleri bir platform oluşturmuştur.

Yaratıcı Düşünme Dersi

İlkokul eğitim içeriğimizi MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından yayımlanan kazanımlara paralel olarak oluşturmaktayız. Öğrencilerimize 21. YY beceriler kazandırmayı hedefleyen okulumuzda eğitim içeriğine Yaratıcı Düşünme Dersi de eklenmiştir. 

Eğlenceli Bilim Deneyleri

Laboratuvar ortamı ile erken yaşlarda tanışan öğrencilerimiz eğlenceli deneyler ve gözlemlerle bilimin eğlenceli yüzüyle tanışıyorlar. İkokul 1-2-3-4’üncü sınıflar STEM eğitimine temel oluşturan eğlenceli deneylerle öğrencilerimiz laboratuvarlarımızda aktif katılımcı yer alabilmektedir.

Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları

Safir Okullarında temel amacımız eğitimin kalitesini ve verimliliğini artırmak, eleştirel düşünen, araştıran, geleceğin ihtiyaç duyacağı yaşam becerileri ile donanmış bireyler yetiştirmektir.

Bu amaç doğrultusunda öğretme ve öğrenme sürecinde öğrencilerin sahip oldukları bilgi ve becerileri tespit etmek, öğrenme sürecinin etkinliğini belirlemek üzere ölçme ve değerlendirme çalışmaları yaparız. Bu çalışmalarla öğretim programlarında hedeflenen davranışlara hangi düzeyde ulaşıldığını, süreç içerisindeki uygulamaların hedeflenen bilgi, beceri ve tutumların gelişmesinde ne ölçüde etkili olduğunu tespit ederiz.

Her eğitim öğretim yılının başında öğrencilerimizin yeni öğretim yılına hangi seviyede başladıklarını görmek ve eksiklerini gidermeye yönelik çalışmalar planlamak üzere Okula ilk adım (Hazır bulunuşluluk) sınavı yaparız. Bu sınav, öğretim programlarındaki sarmal yapı içerisinde bir alt sınıftan bir üst sınıfa taşınması gereken temel kazanımların ne kadar hatırlandığını, öğrencilerin yeni öğretim yılına ne kadar hazır olduklarını belirlemek için yapılır. Sınav sonuçlarına göre; yeni öğretim yılına başlamadan önce, öğrencilerin eksik oldukları kazanımlara yönelik iyileştirici çalışmalar planlarız.

Yine öğrencilerimizin süreç içerisindeki öğrenme düzeyini belirlemek amacıyla belirli aralıklarla Safir İzleme Testleri , Genel Değerlendirme Sınavı  gibi çeşitli deneme sınavları yaparız. Bu denemeler ile ünitelerde kazanılması hedeflenen özellikler yoklanır, bu özelliklere hangi düzeyde ulaşıldığı incelenir. Sınav sonrasında öğrencilerimizin eksik oldukları kazanımlar belirlenir ve eksiklerin tamamlanmasına dönük çalışmalar yapılır.

 

SAFİR VİP (VELİ İLETİŞİM PROGRAMI)

Safir Okullarında tüm ölçme ve değerlendirme çalışmalarımız Eyotek kanalıyla yapılır.

Sınav sonrasında öğrenci ve velilerimize sınav sonuçları ile ilgili geri bildirim Eyotek üzerinden verilmektedir. Deneme sınavlarımızın sonuçlarına sınavdan birkaç saat sonra Eyotek üzerinden ulaşılabilir. Veli ve öğrencilerimiz Eyotek’te yer alan sınav sonuç raporunda; öğrencimizin sınavda kaç puan aldığı, hangi dersten hangi sorulara doğru veya yanlış cevap verdiği, hangi kazanımlarda eksik olduğu, sınıfta, okulda ve Türkiye genelindeki sıralaması gibi konularda detaylı bilgi görebilmektedir. Yapılan her sınav sonrasında sınavlardaki gelişim raporları incelenerek, öğrencilerimizin öğretim yılının başından itibaren öğrenme düzeylerindeki gelişim ve değişimleri tespit edilir.

Deneme sınavlarımızın sonuçları açıklandıktan sonra öğrencilerimizin eksik oldukları kazanımlara göre etüt çalışmaları planlanır. Bireysel veya küçük gruplar halinde yaptığımız etüt çalışmalarında aynı kazanımda yanlış yapan öğrenciler ile birlikte ders anlatımları ve soru çözümleri yapılır. Böylelikle sınavdan hemen sonra öğrencilerimizin konu eksiklerini tamamlayarak öğretime devam ederiz.

 

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK ÇALIŞMALARI

Safir Okullarında gerçekleştirdiğimiz Psikolojik Danışma ve Rehberlik çalışmalarımızla hedefimiz okul öncesinden liseye kadar her öğrencimizin potansiyeli doğrultusunda “kendini gerçekleştirmesi”ne ve donanımlı bir 21. yy insanı olarak yaşama hazır olmasına destek olmaktır.

Türkiye’nin en büyük ve donanımlı PDR kadrolarından biri olan ekibimiz tarafından hazırlanan gelişimsel ve önleyici temelli PDR programımız, tüm öğrencilerimize ve öğrencilerimizin yaşamında önemli rol oynayan herkese yöneliktir. Sistemli takip ve sarmal bir yapıda hazırlanmış çalışmalardan oluşan PDR sistemimiz; öğrenci, veli ve öğretmenlerimize uzman destek sunarak akademik, sosyal ve duygusal süreçlerin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesini hedefler.

Öncelikli Hedeflerimiz:

1. Psiko-sosyal Gelişim

 • Özgüveni ve olumlu benlik algısını geliştirme
 • Kişisel sorunlarını çözme becerilerini geliştirme
 • Sorumluluk duygusunu geliştirme
 • Kendini tanıma becerilerini geliştirme
 • Karşısındakini anlama becerilerini geliştirme
 • Kendini ifade edebilme becerilerini geliştirme

2. Akademik Gelişim

 • Eğitimsel ve akademik başarısını, kapasitesi ile doğru orantılı olarak en üst düzeyde geliştirme
 • Eğitimsel ve akademik başarısını engelleyici faktörlerle başa çıkma becerilerini geliştirme

3. Kariyer Gelişimi

 • Yetenek, ilgi ve yönelimleri ile ilgili farkındalık düzeyini geliştirme
 • Kariyerine yön verecek nitelikli bilgi birikimini geliştirme
 • Geleceği ve kariyeri ile ilgili karar verme gücünü geliştirme

Anne Baba Okulu

Eğitim sürecinin en önemli aktörlerinden biri de anne babaların olduğunun farkındalığı ile yıl içerisinde farklı tarihlerde velilerimize destek olmak amacıyla seminerler ve atölye çalışmaları düzenlenir. Programlarımıza sadece velilerimiz değil tüm anne ve babalar ücretsiz olarak katılabilirler.